Thiết bị thi công bấc thấm hút cố kết chân không (VCM)