CÔNG TY CP ĐỊA CHẤT - XỬ LÝ NỀN MÓNG - XÂY DỰNG ĐÔNG DƯƠNG
INDOCHINA GEOLOGY FOUNDATION TREATMENT CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
Address : 30 - St 14 – Ward Binh An - District 2 - Ho Chi Minh City
Tel: (08) 3601 3748 - Fax: (08) 6260 7095
Website: www.ingefco.com        Email: dogefco@gmail.com, ingefco.vn@gmail.com
Recruitment
In order to develop company's business, we need to recruit new staffs for some posts:
News
Gói thầu CW1B: Cầu Cao Lãnh và 200m đường 2 bên đầu Cầu thuộc Dự án Kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mêkông- Việt Nam
Công ty Đông Dương đã ký Hợp đồng Khảo sát Địa chất cho Gói thầu CW1B: Cầu Cao Lãnh và 200m đường hai bên đầu Cầu- Bước Thiết kế Bản vẽ thi công.
Công trình Đường 991B từ QL51 đến hạ lưu Cảng Cái Mép
Công ty Đông Dương đã ký hợp đồng khảo sát Địa chất cho Công trình Đường 991B từ QL51 đến hạ lưu Cảng Cái Mép.
Gói thầu CW2a, CW2b thuộc Dự án Kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mêkông- Việt Nam.
Công ty Đông Dương đã ký hợp đồng khảo sát Địa chất tại Gói thầu CW2A, CW2B thuộc Dự án Kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mêkông- Việt Nam.
Others news
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty